fbpx

Regulamin strony

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

 1.  WSTĘP
  Poniższy REGULAMIN określa zasady funkcjonowania i korzystania przez UŻYTKOWNIKÓW ze strony
  internetowej www.szlachetnezdrowienet.pl oraz z USŁUG dostępnych za jej pośrednictwem oraz zasady,
  jakimi kieruje się WŁAŚCICIEL w zakresie świadczenia USŁUG, udostępniania informacji i ochrony
  danych osobowych.
  Serwis został przygotowany przez Firmę Dietetyk Ewelina Pałecka z siedzibą w ul. Topolowa 61 26-110 Skarżysko Kamienna, posiadająca NIP 6631642171, która jest WŁAŚCICIELEM Serwisu i Serwisem zarządza.
 2. REGULAMIN

2.1. DEFINICJE

SERWIS – system zapewniający dostęp do stworzonej przez WŁAŚCICIELA internetowej strony
informacyjno-usługowo-reklamowej www. włączonej do sieci Internet, w postaci systemu stron pod
nazwą www.szlachetnezdrowienet.pl, dostępnych pod jedną wspólną nazwą, z ofertą informacyjną
ogólnodostępną, nieodpłatną i USŁUG odpłatnych, świadczonych na wyodrębnionych stronach,
dostępnych również bezpośrednio, wraz z wchodzącymi w jej skład elementami: bazami danych, bazą
mailingową, oprawą graficzną i strukturą organizacji; która umożliwia GOŚCIOM i UŻYTKOWNIKOM
korzystanie z informacji i procedur informatycznych stworzonych i oferowanych przez WŁAŚCICIELA i
jego partnerów, innych zasobów Internetu, oraz USŁUG udostępnianych (oferowanych) przez
WŁAŚCICIELA przez SERWIS
REGULAMIN – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami do niego stanowiącymi jego
integralną część
WŁAŚCICIEL – WŁAŚCICIEL SERWISU, który jest jednocześnie także odpowiedzialnym, zarządzającym
SERWISEM, Firma Dietetyk Ewelina Pałecka z siedzibą w ul. Topolowa 61 26-110 Skarżysko Kamienna, posiadająca NIP 6631642171

UŻYTKOWNIK – każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, jeżeli na podstawie prawa może występować w obrocie) każdy odwiedzający
SERWIS lub w jakikolwiek sposób korzystający, także zarejestrowany, który posiada swój LOGIN,
HASŁO
GOŚĆ – osoba niezarejestrowana, która może odwiedzać i przeglądać ogólnie dostępne zasoby bez
rejestracji w ramach WOLNEGO DOSTĘPU
KONTO – dostępny dla każdego UŻYTKOWNIKA po zalogowaniu (podaniu LOGIN i Hasła)
indywidualny adres z przypisanym zbiorem danych, za pomocą którego UŻYTKOWNIK
ZAREJESTROWANY wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami korzystania z
SERWISU, dokonuje działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w SERWISIE; obejmujący zbiór
informacji o UŻYTKOWNKU podawanych w czasie rejestracji i korzystania, oraz archiwizowanych,
umożliwiający korzystanie z SERWISU
LOGIN – indywidualna i niepowtarzalna nazwa UŻYTKOWNIKA ZAREJESTROWANEGO w SERWISIE,
jaka została przez niego wybrana (przyjęta) podczas zakładania (rejestracji) KONTA w SERWISIE
WOLNY DOSTĘP – dostęp oferowany przez SERWIS nieodpłatnie (bez potrzeby rejestracji)
obejmujący informację ogólnodostępną
INFORMACJA HANDLOWA – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do
promowania towarów, USŁUG lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której
fustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków
komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i USŁUGACH niesłużącej
osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w
szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących
usługi
ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – wykonanie USŁUGI, które następuje przez wysyłanie
i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie
UŻYTKOWNIKA (usługobiorcy), bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są
transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne
BAZA DANYCH – zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych
według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym
środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w
celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości
POBIERANIE DANYCH – stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie całości lub istotnej, co do jakości
lub ilości, części zawartości BAZY DANYCH na inny nośnik, bez względu na sposób lub formę tego
przejęcia lub przeniesienia
WTÓRNE WYKORZYSTANIE – publiczne udostępnienie BAZY DANYCH w dowolnej formie, a w
szczególności poprzez rozpowszechnianie, bezpośrednie przekazywanie lub najem
USŁUGI – usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane na stronach SERWISU w rozumieniu art.
2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych, tj.:
a usługi informacyjne
b usługi wyszukiwania
c usługi obsługi i pośrednictwa handlu i usług
OFERTA – propozycja SKLEPU sprzedaży lub kupna towarów, albo USŁUG, określająca istotne warunki
przyszłej umowy kupna-sprzedaży także w postaci cenników, promocji i procedur przedstawionych
przez przedsiębiorców
USŁUGI INFORMACYJNE – udostępnianie treści na indywidualne zapytania UŻYTKOWNIKA poprzez
nieodpłatne udostępnienie strony o określonym adresie
USŁUGI WYSZUKIWANIA – umożliwienie UŻYTKOWNIKOM korzystanie z narzędzi informatycznych
pozwalających na odszukanie oraz wyświetlenie zapisanych na serwerach danych, tj. wyszukiwarka,
katalog
HANDEL – strona prowadzona i udostępniana w ramach usług obsługi i pośrednictwa handlu i USŁUG,
umożliwiająca UŻYTKOWNIKOM i SKLEPOM zgłaszanie zapytań ofertowych oraz dokonywanie
bezpośrednich transakcji kupna – sprzedaży produktów za pośrednictwem SERWISU
ZAMÓWIENIE – zapotrzebowanie na USŁUGI lub towary, które są przedmiotem zamówienia w
SERWISIE, zgodnie z niniejszym REGULAMINEM.
SKLEP – sprzedawca prowadzący działalność handlową lub usługową, przygotowujący i realizujący
ZAMÓWIENIA dla UŻYTKOWNIKA.
KOSZYK – widoczny na pasku bocznym ekranu UŻYTKOWNIKA aktualny stan ZAMÓWIENIA wraz z
kwotą do zapłaty
UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – UŻYTKOWNIK zarejestrowany w SERWISIE i zalogowany do
SERWISU w chwili dokonywania czynności
KLIENT – UŻYTKOWNIK SERWISU będący osobą fizyczną, który dokonuje ZAMÓWIENIA za jego
pośrednictwem

2.2. CEL I ZASADY DZIAŁANIA SERWISU
2.2.1. Celem działania SERWISU jest zaoferowanie:
a. KLIENTOM – dostępu do SKLEPU oraz możliwości dokonywania ZAMÓWIEŃ przez Internet w
SKLEPIE
b. Gościom – dostępu do informacji o OFERTACH oraz USŁUGACH w ramach WOLNEGO DOSTĘPU.
2.2.2. Wszelkie prawa do SERWISU i stron oraz witryn, zastrzeżone są na rzecz WŁAŚCICIELA, a prawa
do elementów dźwiękowych, audiowizualnych, tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i BAZ
DANYCH są zastrzeżone na rzecz WŁAŚCICIELA lub odpowiednio podmiotów, których materiały – na
podstawie umowy – są udostępniane na stronach SERWISU.
2.2.3. SERWIS, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa
polskiego oraz prawa międzynarodowego, w tym w szczególności):
c. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
d. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
e. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,
f. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
g. ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym,
h. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,
i.ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta
2.2.4. UŻYTKOWNICY mogą korzystać z informacji SERWISU oraz z utworów i BAZ DANYCH wyłącznie
w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie
korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub
BAZY DANYCH lub godzić w słuszne interesy WŁAŚCICIELA.
2.2.5. Dane i informacje udostępniane na stronach SERWISU służą wyłącznie celom oferowanych
dostaw, usług i informacji, a zostały oparte na źródłach, które, ze względu na zawodowy charakter
działalności dostarczającego informacji lub własną ocenę, WŁAŚCICIEL uznaje za rzetelne. Z uwagi na
możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza
kontrolą WŁAŚCICIELA, WŁAŚCICIEL nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność,
kompletność udostępnianych przez SERWIS informacji, jak również za ich przydatność dla
określonych działań UŻYTKOWNIKÓW SERWISU poza ZAMÓWIENIEM, które jest realizowane na
zasadach określonych w pkt. 2.3 Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i
wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach SERWISU poza granicami OFERTY i
ZAMÓWIENIA ponosi UŻYTKOWNIK. WŁAŚCICIEL nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec GOŚCI
lub UŻYTKOWNIKÓW SERWISU lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i
pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach SERWISU.
2.2.6. WŁAŚCICIEL ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z SERWISU w każdym
czasie. Zmiany obowiązują od 7 dni od opublikowania na stronach SERWISU.
2.2.7. WŁAŚCICIEL zastrzega sobie prawo umieszczania na komercyjnych stronach SERWISU treści
reklamowych w dopuszczonych prawem formach. WŁAŚCICIEL nie ponosi odpowiedzialności za treści
reklamowe zamieszczane na stronach systemu SERWISU oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia
osób trzecich, chyba, że publikują je w swoim imieniu i na swoje ryzyko.

2.3. ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU
2.3.1. Dokonywanie przez UŻYTKOWNIKÓW ZAMÓWIEŃ jest możliwe zarówno za pośrednictwem
Internetu, jak i telefonicznie.
2.3.2. W celu złożenia ZAMÓWIENIA przez telefon UŻYTKOWNIK musi zadzwonić na jeden z numerów
telefonu, które wskazane są na stronie internetowej SERWISU.
2.3.3. W celu zamówienia konkretnego produktu przez Internet UŻYTKOWNIK musi w pierwszej
kolejności wybrać (kliknąć) na wybraną pozycję i poczekać na pojawienie się wybranej pozycji w polu
Koszyka zamówień.
2.3.4. W czasie składania ZAMÓWIENIA przez Internet na pasku bocznym ekranu widoczny jest dla
UŻYTKOWNIKA aktualny stan ZAMÓWIENIA (KOSZYK) obejmujący wyszczególnione pozycje:
zamówione produkty, ilość, cenę, opłatę za dostawę, opłatę za opakowanie oraz sumę wszystkich
pozycji stanowiącą kwotę do zapłaty, którą KLIENT dokonuje w momencie odbioru, wraz z
określeniem sposobu płatności.
2.3.5. Po prawidłowym złożeniu ZAMÓWIENIA UŻYTKOWNIK otrzyma wiadomość e-mail zawierającą
szczegóły dokonanego ZAMÓWIENIA..
2.3.6. Zgłoszenie ZAMÓWIENIA jest prawnie wiążące i nie może być wycofane przez Zamawiającego.
2.3.7. Zarejestrowanie się w SERWISIE nie jest wymagane do złożenia ZAMÓWIENIA.
2.3.8. Po zarejestrowaniu się w SERWISIE UŻYTKOWNIK będzie miał możliwość wpisania kilku
adresów dostawy, zmieniania danych znajdujących się w SERWISIE oraz przeglądania własnej historii
ZAMÓWIEŃ. Opcje te będą dostępne dla UŻYTKOWNIKA po zalogowaniu się do SERWISU.
2.3.9. Korzystanie z SERWISU, w tym także dokonywanie ZAMÓWIEŃ, jest bezpłatne dla
UŻYTKOWNIKÓW. Oznacza to, że WŁAŚCICIEL nie pobiera prowizji ani opłat od Zamawiającego.

2.4 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
2.4.1. UŻYTKOWNIK ma obowiązek:
a. podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą,
b. korzystania z SERWISU zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zwyczajami i zasadami
współżycia społecznego,
c. przestrzegania REGULAMINU oraz ogólnych, zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z sieci
Internet,
d. bieżącego zapoznawania się z aktualną treścią REGULAMINU oraz informacjami ogłaszanymi przez
WŁAŚCICIELA,
e. ochrony przed innymi osobami, ID (identyfikatora) oraz hasła dostępu,
f. dokonać zmiany hasła, oraz powiadomić prowadzącego SERWIS w przypadku podejrzenia, że hasło
dostało się w ręce osób trzecich,
g. terminowego regulowania swoich zobowiązań finansowych wynikających z zawartych transakcji
oraz korzystania z USŁUG,
h. zawiadamiać niezwłocznie WŁAŚCICIELA, o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stron
SERWISU,
i. dostarczyć WŁAŚCICIELOWI niezbędnej informacji oraz udzielić pomocy, gdy WŁAŚCICIEL
przystępuje do usuwania stwierdzonych wad.
2.4.2. UŻYTKOWNIKOWI nie wolno:
a. wykorzystywać SERWISU do prowadzenia działalności niezgodnej z porządkiem prawnym i dobrymi
obyczajami,
b. wprowadzać w błąd WŁAŚCICIELA, UŻYTKOWNIKÓW i GOŚCI SERWISU w zakresie danych
przekazywanych i składanych oświadczeń woli, w tym poprzez składanie fikcyjnych ZAMÓWIEŃ,
c. zakłócać funkcjonowanie SERWISU, łączy lub ingerować w przekaz informacji lub oprogramowanie;
w tym przez świadome działanie bądź zaniechanie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub
oprogramowania
d. udostępniać uzyskanych ze stron SERWISU lub za jej pośrednictwem danych osobowych o innych
UŻYTKOWNIKACH, GOŚCIACH lub innych osobach, osobom trzecim,
e. publikować na stronie komentarzy SERWISU informacji, które:
f. naruszają prywatność lub inne prawa osobiste lub majątkowe jakichkolwiek innych osób lub
jednostek organizacyjnych,
g. naruszają zasady uczciwej konkurencji, godzą w wiarygodność handlową lub dobre imię innych
osób,
h. których rozpowszechnianie jest zabronione przez prawo lub które mogą godzić w przekonania
światopoglądowe lub religijne.
2.4.3. UŻYTKOWNIK ma prawo:
a. wglądu do swoich danych zebranych na KONCIE lub w BAZACH DANYCH,
b. zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich informacji z BAZ DANYCH SERWISU poprzez stronę
rejestracji UŻYTKOWNIKA przy wykorzystaniu swojego hasła,
c. dowolnej liczby zmian własnego hasła dostępu, tak aby znane było tylko UŻYTKOWNIKOWI,
d. wyrejestrowania się z SERWISU w każdym momencie.

2.5. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA
2.5.1. WŁAŚCICIEL ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do SERWISU w celu
przeprowadzenia uaktualnień, modernizacji lub innych działań informatycznych. WŁAŚCICIELA nie
ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu SERWISU, które są konieczne do przeprowadzenia
działań umożliwiających prawidłowe działanie SERWISU lub wprowadzenia aktualizacji aplikacji i
infrastruktury.
2.5.2. WŁAŚCICIEL zapewnia w ramach swojej staranności zawodowej poprawne działanie systemu,
łączy i stron SERWISU.
2.5.3. WŁAŚCICIEL ma prawo do zmian sposobu działania SERWISU, a w szczególności:
a. zmian wyglądu stron www,
b. zmian funkcji stron www,
c. zmian w zawartości witryn i stron SERWISU w dowolnym momencie bez konieczności
jakiegokolwiek wcześniejszego ogłoszenia,
d. przesyłania na podane konta pocztowe treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących
zarówno od WŁAŚCICIELA, jak i innych podmiotów, o ile UŻYTKOWNIK wyraził na to zgodę.
2.5.4. WŁAŚCICIEL nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu SERWISU, które nie są
od niego uzależnione, a które wynikają z nieprawidłowego lub niezgodnego z umową działania łącz
telekomunikacyjnych czy internetowych.
2.5.5. WŁAŚCICIEL nie odpowiada za:
a. treści opublikowane przez UŻYTKOWNIKÓW,
b. sposób w jaki UŻYTKOWNIK korzysta z SERWISU i skutki podjętych przez UŻYTKOWNIKÓW działań,
c. treść informacji i dane, jakie uzyskał od UŻYTKOWNIKÓW, w szczególności za informacje podane
przez UŻYTKOWNIKÓW w formularzach rejestracyjnych,
d. opóźnienie, zniekształcenie, lub nieudane transmisje danych oraz przesyłanych dokumentów
elektronicznych, a także za brak możliwości odczytania ich przez zastosowane środki techniczne i
urządzenia u UŻYTKOWNIKÓW
e. wadliwe przekształcanie lub zapisywanie danych i błędne funkcjonowanie SERWISU, jak również za
mogące się w nim znaleźć ewentualne wirusy, wadliwe programy lub instrukcje nie pochodzące od
WŁAŚCICIELA.
2.5.6. WŁAŚCICIEL nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody:
a. wynikające z wadliwego funkcjonowania stron SERWISU z przyczyn nie zawinionych przez
WŁAŚCICIELA
b. powstałe w wyniku braku dostępu do SERWISU lub utraty informacji na skutek awarii łączy
telekomunikacyjnych, awarii serwerów SERWISU z przyczyn siły wyższej lub ingerencji osób trzecich,
c. powstałe w związku z zakłóceniami dostępu lub funkcjonowania poszczególnych stron lub witryn,
do których prowadzą linki z SERWISU
d. powstałe w następstwie posłużenia się przez osoby trzecie identyfikatorem lub hasłem dostępu
UŻYTKOWNIKA.

2.6. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA
2.6.1. Pobrane w trakcie rejestracji informacje mogą być wykorzystywane do wysłania materiałów na
tematy wskazane przez UŻYTKOWNIKA w formularzu rejestracyjnym, a także do powiadamiania go o
zmianach i/lub uruchomieniu nowych SERWISÓW lub USŁUG na stronach SERWISU. UŻYTKOWNIK
może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień zawiadamiając o tym
WŁAŚCICIELA.
2.6.2. Dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW, jak również dane dotyczące wszelkich kontaktów i operacji,
wykorzystywane są wyłącznie w obrębie SERWISU dla potrzeb obsługi UŻYTKOWNIKÓW. Dostęp do
tych danych mają jedynie uprawnieni pracownicy WŁAŚCICIELA. Mają oni obowiązek zachowania tych
informacji w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim.
2.6.3. WŁAŚCICIEL ma prawo wykorzystania posiadanych informacji do tworzenia BAZ DANYCH
(zbiorów), sporządzania przekrojów demograficznych swoich UŻYTKOWNIKÓW i do publikowania
statystyk i innych informacji z ruchu przez SERWIS i USŁUG realizowanych na stronach SERWISU.
Dane te będą przetworzone i podawane w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie konkretnego
UŻYTKOWNIKA.
2.6.4. WŁAŚCICIEL może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do
nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
a. nazwisko i imiona UŻYTKOWNIKA
b. numer telefonu UŻYTKOWNIKA
c. adres dostawy zamówionych przez UŻYTKOWNIKA produktów bądź USŁUG
d. adresy elektroniczne UŻYTKOWNIKA
e. w przypadku przedsiębiorcy jego nazwę i adres rejestrowy oraz numer NIP.
2.6.5. W przypadku uzyskania przez WŁAŚCICIELA wiadomości o korzystaniu przez UŻYTKOWNIKA z
usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z REGULAMINEM lub z obowiązującymi
przepisami, usługodawca może przetwarzać dane osobowe UŻYTKOWNIKA w zakresie niezbędnym
do ustalenia odpowiedzialności UŻYTKOWNIKA, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych
fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
2.6.6. WŁAŚCICIEL może powiadomić UŻYTKOWNIKA o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem
ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 5
powyżej.

2.7. OCHRONA PRYWATNOŚCI
2.7.1. WŁAŚCICIEL lub każda inna osoba działająca w jego imieniu i z jego upoważnienia może
przetwarzać dane GOŚCIA / UŻYTKOWNIKA tylko wtedy, gdy:
a. osoba – GOŚĆ, UŻYTKOWNIK, którego dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie
dotyczących jej danych
b. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu
prawa,
c. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba – GOŚĆ, UŻYTKOWNIK, którego dane dotyczą, jest
jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby,
której dane dotyczą.
2.7.2. WŁAŚCICIEL zapewnia prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych
UŻYTKOWNIKÓW. WŁAŚCICIEL informuje każdorazowo UŻYTKOWNIKÓW, że w przypadku korzystania
z niektórych rodzajów USŁUG oferowanych na stronach SERWISU, UŻYTKOWNICY proszeni będą o
podanie określonych danych osobowych; w szczególności, gdy będą uczestniczyć w badaniach opinii,
promocjach, loteriach organizowanych w SERWISIE; a także kiedy korzystać będą z OFERTY
odpłatnych USŁUG, w tym m.in. zakupów drogą on-line, aukcjach, giełdach, uczestnictwa w Forum;
dostarczania im wybranych przez UŻYTKOWNIKÓW szczególnych informacji oraz innych
indywidualnych świadczeniach.
2.7.3. Dane osobowe o UŻYTKOWNIKACH gromadzone są wyłącznie dla potrzeb właściwej, zgodnej z
prawem, niniejszym REGULAMINEM i umowami obsługi UŻYTKOWNIKÓW. Przekazywanie danych
osobom trzecim jest wyjątkiem i odbywa się dopiero po uzyskaniu uprzedniej zgody
UŻYTKOWNIKÓW lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa oraz w przypadkach
określonych tym REGULAMINEM.
2.7.4. UŻYTKOWNICY SERWISU mają zagwarantowane prawo wyboru w zakresie udostępniania lub
nie swoich danych osobowych. Jeżeli UŻYTKOWNIK nie będzie chciał przekazywać swoich danych,
może zrezygnować z udziału w tych formach działalności lub USŁUGACH SERWISU, które wymagają
podania określonych danych osobowych UŻYTKOWNIKA.
2.7.5. WŁAŚCICIEL w celu zbierania dozwolonych informacji o UŻYTKOWNIKACH używa mechanizmu
tzw. „cookies”. Pozwala on, poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze
UŻYTKOWNIKA na jego identyfikację. W konsekwencji umożliwia poznanie jego czynności w sieci oraz
zainteresowań. UŻYTKOWNIK dobrowolnie decyduje o zastosowaniu takiego urządzenia lub nie
zgadza się na nie poprzez konfigurację przeglądarki internetowej na swoim komputerze.

2.8. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ / OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO
2.8.1. WŁAŚCICIEL udostępniając GOŚCIOM, UŻYTKOWNIKOM dane rozpowszechniane za
pośrednictwem systemu stron SERWISU wskazuje na obowiązek przestrzegania praw własności
przemysłowej i praw autorskich.
2.8.2. Na stronach SERWISU publikuje się chronione prawem autorskim utwory, w szczególności
teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w systemie stron
SERWISU układ oraz wybór prezentowanych utworów i informacji stanowi samodzielny, odrębny
przedmiot ochrony prawa autorskiego.
2.8.3. UŻYTKOWNICY zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych na stronach
SERWISU materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie,
przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów
rozpowszechniania, zwielokrotniania lub komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej
zgody przez WŁAŚCICIELA lub przez inny uprawniony podmiot.

2.9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
2.9.1. Postanowienia zawarte w niniejszym REGULAMINIE z chwilą akceptacji stają się odpowiednio
(w całości lub części) treścią umowy zawieranej pomiędzy WŁAŚCICIELEM SERWISU, a GOŚCIEM i/lub
UŻYTKOWNIKIEM z chwilą REJESTRACJI lub złożenia ZAMÓWIENIA.
2.9.2. Zmiana REGULAMINU i warunków uczestnictwa dokonywana będzie w drodze poinformowania
wszystkich na stronie głównej www SERWISU, a UŻYTKOWNIKÓW pocztą elektroniczną, nie później,
niż 7 dni przed dniem wprowadzenia zmian.
2.9.3. Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawieranej na warunkach tego
REGULAMINU będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji oraz przez Sąd właściwy
dla WŁAŚCICIELA według miejsca jego siedziby.
2.9.4. Dla oceny stosunków prawnych łączących strony w sprawach nieuregulowanych w tym
REGULAMINIE stosuje się obowiązujące prawo polskie.
2.9.5. Jeśli pojedyncze postanowienia powyższych przepisów są lub będą nieskuteczne lub zawierają
lukę to pozostałe postanowienia nadal obowiązują. Za uzgodnione uznaje się te postanowienia
REGULAMINU, które są najbliższe gospodarczemu celowi i zamiarowi stron wprowadzenia
nieważnego uregulowania lub odpowiednio tę lukę wypełniają.
2.9.6. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z przepisami
prawa, to nie będzie miało to wpływu na moc obowiązywania innych postanowień REGULAMINU.